Postopek vpisa 1. razred

 

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

(šolsko leto 2019/2020)

Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS, št. 102/07).

Vpis (44. člen)

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši boste obveščeni z vabilom po pošti oz. jih boste dobili na našem prvem srečanju (31. 1. 2019 ob 17. uri).

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v prvi razred, izda potrdilo o šolanju oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja.

Pogoji za vpis (45. člen)

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju bomo tako vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.


Ugotavljanje pripravljenosti (46. člen)

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Ugotavljanje izvajajo strokovnjaki Svetovalnega centru za otroke, mladostnike in starše Maribor, predvsem z namenom zgodnjega odkrivanja rizičnih otrok za razvoj učnih težav. Število pregledanih otrok se iz leta v leto povečuje (od leta 2007 – 2014 se je število pregledanih otrok podvojilo), zato so na strokovnem kolegiju sprejeli sklep, da bodo tudi v šolskem letu 2019/2020 pregledali le tiste šolske novince, ki so rojeni v zadnji četrtini leta 2013 (od septembra do decembra). Poleg omenjene skupine otrok bodo zajeli v preglede tudi otroke, pri katerih so zaznane kakršne koli posebnosti in bi starši pregled in posvet želeli.

Preglede bodo tako kot do sedaj opravljali na šolah (glede na število otrok s katerimi se bo izvajalo ugotavljanje) ali na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Mariboru, in sicer do konca meseca maja 2019.

Odložitev šolanja (47. člen)

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto. O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

Šolski okoliš (48. člen)

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v 1. razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

Prepis na drugo osnovno šolo

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša. Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan. V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišite otroka pri nas (stalno/začasno bivališče, šolski okoliš Selnica Ob Dravi, pošta Selnica ob Dravi),
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje ali se osebno oglasite na izbrani šoli.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

 

Šolske novince bosta vpisovali šolski svetovalni delavki Katja Repolusk in Hermina Ladinek, zato se obrnite nanju ob vprašanjih in dilemah glede vpisa v 1. razred osnovne šole, osebno v kabinetu ali na telefonsko številko 02 6740 836 ali 02 6740 839.