Projekt NA-MA POTI v vrtcu

OŠ Selnica ob Dravi je bila izbrana na razpisu ZRSŠ-ja kot Razvojni VIZ v projektu NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje,Tehnologija in Interaktivnost) in v vrtcu smo se odločili, da se vanj vključimo tudi mi. Projekt bo trajal 5 let (2017–2022) v okviru teme »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«.

Cilji projekta so razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) od vrtca do srednje šole. Timu dvanajstih strokovnih delavcev šole so se pridružile tudi nekatere vzgojiteljice v vrtcu. Pri realizaciji določenih nalog bodo sodelovali tudi ostali učitelji in strokovni delavci vrtca.

V okviru projekta se bomo preizkušali kot raziskovalci lastne prakse, vključevali izsledke znanstvenih raziskav in se povezovali v učečih se skupnostih na naslednjih delovnih področjih: sodelovalno timsko delo, odnos do naravoslovja in matematike, kritično mišljenje, reševanje avtentičnih problemov.

V prvem letu je bilo delo projektnih timov usmerjeno predvsem v oblikovanje gradnikov in podgradnikov naravoslovne in matematične pismenosti. V šolskem letu 2018/19 so člani projektnega tima pri neposrednem delu z otroki in učenci preizkušali 1. gradnik in podgradnike naravoslovne in matematične pismenosti, v šolskem letu 2019/20 so se posvečali preizkušanju 2. gradnika in podgradnikov obeh pismenosti. V šolskem letu 2020/21 bomo v vrtcu nadaljevali s 1. in 2. gradnikom.

Udeleževali se bomo različnih usposabljanj in delovnih srečanj, izvajali medsebojne hospitacije, sodelovali v učečih se skupnostih, predstavljali primere dobrih praks in sodelovali z zunanjimi institucijami. Razvijali bomo inovativne didaktične pristope in strategije. Eden izmed rezultatov bi naj bil tudi vertikalni kurikulum VIZ-ja za naravoslovno in matematično pismenost.

V četrtem letu izvajanja projekta bosta v projektnem timu sodelovali: vzgojiteljica Ladislava Milošević in vzgojiteljica Urška Mlakar.

Vzgojiteljica L. Milošević bo v dejavnosti z otroki vključila nekatere izmed gradnikov in podgradnikov, ki jih doslej še ni preizkusila, predvsem pa jo bo zanimala hkratna vključenost oz. povezava med 1. in 2. gradnikom/podgradniki obeh pismenosti ter krepitev povezav med matematično pismenostjo in naravoslovno pismenostjo. Vsaj eno izmed dejavnosti bo namenila tudi razvijanju finančne pismenosti. Dejavnosti bo izvedla s 3–4 leta starimi otroki. Tako bo lahko ugotavljala njihov napredek v primerjavi z lanskim letom, preizkusila pa bo lahko tudi več gradnikov in podgradnikov. Vsekakor pa bodo iste dejavnosti, ki jih bo vzgojiteljica načrtovala za 3–4 leta stare otroke, v prilagojenem obsegu preizkusili tudi v njeni skupini Bibe, v katero so vključeni 1–2 leti stari otroci.

Vzgojiteljica U. Mlakar bo prav tako vključevala vso pridobljeno znanje v delo z otroki v skupini ter povezovala znanje 1. in 2. gradnika obeh pismenosti.