Šolska prehrana

ŠOLSKA PREHRANA

 

Na tej povezavi si lahko starši pridobite prijavnico za prehrano vašega otroka: PRIJAVA NA PREHRANO

 

Po Zakonu o šolski prehrani se ureja organizacija šolske prehrane, njeno subvencioniranje prehrane ter spremljanje in nadzor nad izvajanjem. Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Šola organizira za učence dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico ter dietne obroke. Dopoldanska malica je organizirana za vse učence, naloga staršev pa je, da otroka navajate na zajtrk pred odhodom v šolo.

Vsi obroki so postreženi v šolski jedilnici, kjer učence navajamo na kulturo prehranjevanja.

Ceno malice s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje, ceno ostalih obrokov določi šola. Svet zavoda je sprejel tudi Pravila šolske prehrane, ki so objavljena na šolski spletni strani.

Prijava: Prijavo ste starši/zakoniti zastopniki otroka oddali v mesecu juniju za to šolsko leto, lahko pa to storite ali spremenite kadarkoli med šolskim letom. Prijava se odda na predpisanem obrazcu, ki ga dobite v tajništvu, v šolski svetovalni službi ali na spletni strani šole. Prijavo lahko starši kadarkoli prekličete v tajništvu pri poslovni sekretarki in velja z naslednjim dnem preklica.

Odjava: Posamezni obrok šolske prehrane lahko starši odjavite v tajništvu pri poslovni sekretarki, in sicer ustno po telefonu, osebno v tajništvu šole, po elektronski pošti na naslov os.selnica@guest.si ali s pisnim obvestilom preko učenca. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi na dan odsotnosti učenca, in sicer do 8.00 ure. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, bo odjavila šola, učitelj oz. mentor.

Subvencionirana prehrana: Uveljavljanje subvencionirane prehrane je vezano na odločbo o otroškem dodatku. Subvencionirana malica v celoti pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS. Subvencionirano kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % povprečne plače v RS. Dohodek nad 18 in do 30 % povprečne plače predstavlja 70 % subvencijo kosila, dohodek nad 30 % do 36 % pa predstavlja 40 % subvencijo kosila. V kolikor imate starši veljavne odločbe o otroškem dodatku, vam pred  šolskim letom 2016/17 ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šola bo namreč upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku. Če družina s 1. 9. 2016 ne  razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku, starši v avgustu 2016 oz. po zapadlosti veljavne odločbe o otroškem dodatku le-to oddajte na pristojnem centru za socialno delo.

V izjemnih primerih lahko pridobijo subvencijo malice tudi tisti učenci, pri katerih se upošteva socialni položaj učenca, ki je posledica dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev in naravne ali druge nesreče. Starši morate v teh primerih posebej utemeljiti vlogo in predložiti listine, ki dokazujejo resničnost navedb, saj si mora šola pred izdajo sklepa pridobiti še soglasje centra za socialno delo. Subvencija pripada tudi učencem, ki so v rejništvu ali so prosilci za azil.

 

Obveznosti staršev:

  • spoštovati pravila šolske prehrane;
  • plačati prispevek šolske prehrane do določenega roka, označenega na položnici, v nasprotnem primeru se lahko učencu začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane (popoldanske malice ali kosila) do plačila zaostalih obveznosti; pred tem se staršem vročita obvestilo in opomin, ugotovi plačilna sposobnost staršev ter pridobi mnenje pristojnega ministrstva; dvakrat letno šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča;
  • pravočasno odjaviti posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane oz. plačati polno ceno obroka, če obrok ni pravočasno odjavljen;
  • v 30 dneh sporočiti šoli vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli ob prijavi na šolsko prehrano.