Vpis v 1. razred za šolsko leto 2021/22

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

šolsko leto 2021/2022

Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS, št. 102/07).

Vpis (44. člen)

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto (zadnji teden v mesecu februarju, od 22. do 26. 2. 2021). Starši boste o natančnem razporedu vpisa obveščeni z vabilom po pošti.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v prvi razred, izda potrdilo o šolanju oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja.

Pogoji za vpis (45. člen)

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2021 vpisujemo otroke rojene od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.


Ugotavljanje pripravljenosti (46. člen)

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Ugotavljanje izvajajo strokovnjaki Svetovalnega centru za otroke, mladostnike in starše Maribor, predvsem z namenom zgodnjega odkrivanja rizičnih otrok za razvoj učnih, čustvenih in vedenjskih težav. Ker v zadnjih letih trend odlaganja šolanja na željo staršev neupravičeno (strokovno utemeljeno) narašča, bodo tudi v tem šolskem letu sprejeli v pregled le tiste predlagane otroke, ki so rojeni v drugi polovici vpisnega leta oz. le tiste otroke za katere obstaja tehten razlog za odložitev šolanja.

Preglede bodo tako kot do sedaj opravljali na šolah (glede na število otrok s katerimi se bo izvajalo ugotavljanje) ali na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Mariboru, in sicer do konca meseca maja 2021.

Odložitev šolanja (47. člen)

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto. O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnateljica na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnateljica in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

Šolski okoliš (48. člen)

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v 1. razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

Prepis na drugo osnovno šolo

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša. Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan. V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišite otroka pri nas (stalno/začasno bivališče, šolski okoliš Selnica Ob Dravi, pošta Selnica ob Dravi),
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje ali se osebno oglasite na izbrani šoli.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Šolske novince bosta vpisovali šolska svetovalna delavka Hermina Ladinek in svetovalna delavka vrtca Tajda Kociper, zato ju lahko kontaktirate ob vprašanjih in dilemah glede vpisa v 1. razred osnovne šole, osebno v kabinetu ali na telefonsko številko 02 6740 836 oz. elektronski naslov tajda.kociper@os-selnica.si ali hermina.ladinek@os-selnica.si .