Obvezni izbirni predmeti za učence 7.-9. razreda v šol. letu 2021/22

Dragi učenci, spoštovani starši!

Osnovna šola mora za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati poleg obveznih predmetov tudi pouk iz obveznih izbirnih predmetov.

Učenec/ka mora izbrati dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši – v tem primeru je potrebno njihovo pisno soglasje. Učenec/ka mora predmete, ki jih izbere, obvezno obiskovati vse šolsko leto in je pri njih tudi ocenjen/a.

Učenec/ka 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko delno ali v celoti oproščen/a sodelovanja pri izbirnih predmetih. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto posredujete šoli PISNO VLOGO, ki ji priložite potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedete, ali želite, da je učenec/ka oproščen/a pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Nato ravnateljica v skladu z določbami zakona odloči o oprostitvi za posamezno leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujete vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Za vas smo pripravili opis posameznih izbirnih predmetov, ki jih ponujamo za učence 7.-9. razreda. Predlagamo, da vsebine skrbno preberete in se skupaj odločite, katera/e predmeta/e bo učenec/ka izbral/a.

Zloženka_7.r_21-22

Zloženka_8.r._21-22

Zloženka_9.r._21-22.docx

Učenci so prejeli prijavnice v petek, 16. 4. 2021. Prosimo, da jih vrnejo svojemu razredniku oz. razredničarki najkasneje do srede, 21. 4. 2021. Prijavnice objavljamo še tukaj.

PRIJAVNICA_IP7_21-22

PRIJAVNICA_IP8_21-22

PRIJAVNICA_IP9_21-22

V PONEDELJEK, 19. 4. 2021, SMO IMELI PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV PREKO APLIKACIJE MS TEAMS. Objavljamo organizacijske podatke, ki smo jih predstavili na sestanku.

Roditeljski_predstavitev_19.4

V primeru kakršnih koli vprašanj, dvomov ali želje po dodatnih pojasnitvah v zvezi s posameznimi ponujenimi predmeti, smo vam na voljo. Predlagamo, da se učenec/ka ali starši obrnete neposredno na učitelja/ico, ki bo predmet izvajal/a, ali pa na pomočnico ravnateljice po e-pošti (maja.vacun@os-selnica.si) ali po telefonu (02 674 08 33).